Medical Audio Visual

จำนวนจองห้องประชุม ปีนี้
0 ครั้ง
จำนวนจองห้องประชุม เดือนนี้
0 ครั้ง
จำนวนจองห้องประชุม วันนี้
0 ครั้ง
ร้อยละการอนุมัติ
0 %
เพชรภูเขียว พลอยภูเขียว หลวงตามหาบัว ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานการจัดการ หน่วยงานใน รพ. ห้องสมุด

รายการจองห้องประชุมถัดจากวันนี้

วันที่ ถึง เวลา ห้องประชุม ประเภท หน่วยงาน ผู้จอง สถานะ Action
28 ส.ค. 3106 28 ส.ค. 3106 13:00 - 16:30 ศูนย์คุณภาพ Conference ผู้ป่วยใน ศัลยกรรมหญิงและเด็ก นางกมลรัตน์ ศิริมั่งมูล รออนุมัติ
29 ก.ย. 3106 29 ก.ย. 2563 13:00 - 16:30 หลวงตามหาบัว อบรม งานปฐมภูมิและองค์รวม น.ส.สุดารัตน์ ศิริประยูรศักดิ์ รออนุมัติ

กราฟแสดงจำนวนรายการจองห้องประชุม แยกรายเดือนกราฟแสดงรายการจอง แยกห้องประชุม