Dashboard : ข้อมูลปี 2564 ณ i-SERVICE วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564

แจ้งซ่อมทั้งหมด 1 รายการ
รับซ่อมแล้ว 0 รายการ
กำลังซ่อม ดำเนินการเอง 0 รายการ
รอวัสดุ/อะไหล่ 0 รายการ
แจ้งพัสดุ 0 รายการ
กำลังซ่อม ส่งซ่อมภายนอก 0 รายการ
ซ่อมไม่ได้/ไม่คุ้มค่า/แทงจำหน่าย 0 รายการ
ซ่อมเสร็จแล้ว 0 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ แจ้งซ่อม ข้อมูลปี 2564 ณ i-SERVICE วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการแจ้งซ่อม แยกตามประเภท

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามความเร่งด่วน

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามสถานะ

 Google Chart