Dashboard : ข้อมูลปี 2564 ณ i-DOC วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564

จำนวนหนังสือภายใน 1 รายการ
จำนวนหนังสือภายนอก 2 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ หนังสือส่ง ข้อมูลปี 2564 ณ i-DOC วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายใน แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายนอก แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart