คปสอ. ปี พ.ศ. 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร : วาระการประชุม / รายงานการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม : 1  2  3  4  5  6  7  8 KPI ไฟล์นำเสนอ1 ไฟล์นำเสนอ2 เอกสารประกอบ1 เอกสารประกอบ2 เอกสารประกอบ3

เดือน มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร : วาระการประชุม / รายงานการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม : 1  2  3  4  5  6  7  ไฟล์นำเสนอ1 แจ้งการจ่ายน้ำประปา